Algemene voorwaarden

MDS de Schutter beheert deze website (“hierna genoemd Dienst”).
Deze pagina bevat informatie over ons beleid met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonsgegevens wanneer je onze Dienst gebruikt en de keuzes die je hebt met betrekking tot die gegevens.
Wij gebruiken je gegevens om de Dienst te leveren en te verbeteren. Wanneer je de Dienst gebruikt, ga je akkoord met de verzameling en het gebruik van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders bepaald in dit Privacybeleid heeft de terminologie die wordt gebruikt in dit Privacybeleid dezelfde betekenis als in onze Algemene voorwaarden.

Definities
• Dienst
Onder dienst verstaan wij de website https://www. https://www.mdsbv.be/.
• Gebruiksgegevens
Onder gebruiksgegevens verstaan wij automatisch verzamelde gegevens die worden gegenereerd door het gebruik van de Dienst of van de infrastructuur van de Dienst zelf (bijvoorbeeld, de duur van het bezoek aan een pagina).
• Gebruiksgegevens
Onder gebruiksgegevens verstaan wij automatisch verzamelde gegevens die worden gegenereerd door het gebruik van de Dienst of van de infrastructuur van de Dienst zelf (bijvoorbeeld, de duur van het bezoek aan een pagina).
• Cookies
Cookies zijn informatiebestandjes die worden opgeslagen op je apparaat (computer of mobiele apparaat).
• Gegevensbeheerder
Onder gegevensbeheerder verstaan wij de natuurlijke of rechtspersoon die (alleen, gezamenlijk of gemeenschappelijk met andere personen) de doeleinden bepaalt waarvoor en de wijze waarop persoonsgegevens worden of zullen worden verwerkt. In het kader van dit Privacybeleid zijn wij een Gegevensbeheerder van je Persoonsgegevens.
• Gegevensverwerkers (of Dienstverleners)
Onder Gegevensverwerkers (of Dienstverleners) verstaan wij elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens verwerkt in naam van de Gegevensverwerker. Wij kunnen de diensten gebruiken van verschillende Dienstverleners om je gegevens efficiënter te kunnen verwerken.
• Betrokkene (of Gebruiker)
De Betrokkene is elke levende persoon die gebruik maakt van onze Dienst en die het onderwerp is van Persoonsgegevens.

Gegevensverzameling en gebruik
Wij verzamelen verschillende soorten gegevens voor uiteenlopende doeleinden om onze Dienst aan u te kunnen leveren en om hem te verbeteren.

Soorten gegevens die worden verzameld

Persoonsgegevens
Wanneer je onze Dienst gebruikt, kunnen wij je vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact op te nemen met je of om je te identificeren (“Persoonsgegevens”). Deze persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten maar is niet beperkt tot:
• E-mailadres
• Voor- en achternaam
• Telefoonnummer
• Adres, provincie, postcode, stad
• Cookies en Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens
Wij kunnen ook gegevens verzamelen over de wijze waarop de gebruiker toegang krijgt tot de Dienst en hoe deze wordt gebruikt (“Gebruiksgegevens”) Deze Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol adres (IP-adres) van je computer, het type browser, de versie van de browser, de pagina’s die je hebt bezocht op onze Dienst, het tijdstip en de datum van je bezoek, de tijd die je hebt doorgebracht op die pagina’s, unieke apparaat-ID’s en andere diagnostische gegevens.

Tracking & cookiegegevens
Wij gebruiken cookies en soortgelijke volgtechnologieën om de activiteit op onze Dienst te volgen en we bewaren bepaalde informatie. Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke ID kunnen bevatten. Cookies worden van een website verzonden naar je browser en opgeslagen op je apparaat. Er worden ook andere volgtechnologieën gebruikt, zoals beacons, tags en scripts om gegevens te verzamelen en te volgen en om onze Dienst te verbeteren en te analyseren.

Je kunt je browser instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Maar als je geen cookies aanvaardt, kun je mogelijk niet alle functies van onze Dienst gebruiken.
Voorbeelden van cookies die wij gebruiken:
• Sessiecookies. Wij gebruiken Sessiecookies om onze Dienst te beheren.
• Voorkeurcookies. Wij gebruiken Voorkeurcookies om je voorkeuren en uiteenlopende instellingen bij te houden.
• Veiligheidscookies. Wij gebruiken Veiligheidscookies voor veiligheidsdoeleinden.
Gebruik van gegevens
MDS de Schutter gebruikt de verzamelde gegevens voor uiteenlopende doeleinden:
• Om onze Dienst te leveren en te onderhouden
• Om je wijzigingen in onze Dienst te melden
• Om je de mogelijkheid te bieden om, indien gewenst, deel te nemen aan de interactieve functies van onze Dienst
• Om onze klanten steun te verlenen
• Om analyse- of waardevolle gegevens te verzamelen die we kunnen toepassen om onze Dienst te verbeteren
• Om toezicht te houden op het gebruik van onze Dienst
• Om technische problemen te detecteren, te voorkomen en te behandelen

Juridische basis voor de verwerking van Persoonsgegevens onder de Algemene verordening persoonsgegevens (AVG)
Als je inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER) hangt de juridische basis van, MDS de Schutter voor de verzameling en het gebruik van de persoonsgegevens, zoals beschreven in dit Privacybeleid af van de Persoonsgegevens die wij verzamelen en de specifieke context waarin wij ze verzamelen.

MDS de Schutter kan je Persoonsgegevens gebruiken omdat:
• Wij een contract moeten afsluiten met je
• Je ons de toestemming hebt gegeven
• De verwerking in ons legitiem belang is en niet wordt opgeheven door je rechten
• In naleving van de wet

Bewaren van gegevens
MDS de Schutter bewaart je Persoonsgegevens slechts zolang dit nodig is voor de doeleinden vermeld in dit Privacybeleid. Wij bewaren en gebruiken uw Persoonsgegevens in de mate dit noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijv. als we je gegevens moeten bewaren in naleving van de geldende wetgeving), om geschillen op te lossen en om onze wettelijke overeenkomsten en beleid toe te passen.
MDS de Schutter bewaart je Gebruiksgegevens ook voor interne analytische doeleinden. Gebruiksgegevens worden gewoonlijk voor een kortere periode bewaard, tenzij deze gegevens worden gebruikt om de veiligheid te versterken of de werking van onze Dienst te verbeteren, of indien wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens gedurende een langere periode te bewaren.

Overdracht van gegevens
Je gegevens, inclusief Persoonsgegevens, kunnen worden overgedragen naar – en bewaard op – computers die zich buiten het rechtsgebied van je provincie, land of een andere overheidsinstantie bevinden waar de wetgeving inzake gegevensbescherming kan verschillen van de wetgeving in je rechtsgebied.
Let erop dat, als je zich buiten Netherlands bevindt en je ons gegevens verstrekt, wij deze gegevens, inclusief Persoonsgegevens, overdragen naar Netherlands en ze daar verwerken.
Je instemming met dit Privacybeleid gevolgd door uw indiening van dergelijke gegevens geven aan dat je akkoord gaat met die overdracht.

MDS de Schutter zal alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat je gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld en dat je Persoonsgegevens nooit worden overgedragen aan een organisatie of een land als er geen gepaste controles zijn ingesteld, inclusief de veiligheid van je gegevens en andere persoonsgegevens.

Openbaarmaking van gegevens

Wettelijke vereisten
MDS de Schutter kan je Persoonsgegevens openbaar maken als het te goeder trouw de mening is toegedaan dat een dergelijke handeling noodzakelijk is:
• Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
• Om de rechten en eigendom van MDS de Schutter te beschermen en te verdedigen
• Om mogelijke misstanden te voorkomen of te onderzoeken in verband met de Dienst
• Om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Dienst of het publiek te beschermen
• Als bescherming tegen juridische aansprakelijkheid

Veiligheid van gegevens
De veiligheid van je gegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele methode van verzending via het internet of elektronische methode van opslag 100% veilig is. Hoewel wij ernaar streven commercieel aanvaardbare middelen toe te passen om je Persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de absolute veiligheid niet waarborgen.

Je rechten inzake gegevensbescherming onder de Algemene verordening persoonsgegevens (AVG)
Als je inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER) heb je bepaalde rechten op het gebied van gegevensbescherming. MDS de Schutter streeft ernaar redelijke maatregelen te nemen om je de mogelijkheid te bieden het gebruik van je Persoonsgegevens te corrigeren, te wijzigen, te verwijderen of te beperken.
Als je wilt weten welke Persoonsgegevens wij van je bezitten en als je wenst te worden verwijderd uit onze systemen kun je contact opnemen met ons.

In bepaalde omstandigheden heb je de volgende rechten op het gebied van gegevensbescherming:
• Het recht van toegang, bijwerking of verwijdering van de informatie die wij van je bezitten. Waar mogelijk heb je toegang tot je Persoonsgegevens en kun je ze bijwerken of de verwijdering rechtstreeks in uw accountinstellingen aanvragen. Als je deze acties niet zelf kunt uitvoeren, kun je contact opnemen met ons om je te helpen.
• Het recht op correctie. Je hebt het recht uw informatie te laten corrigeren als die informatie onnauwkeurig of onvolledig is.
• Het recht om bezwaar te maken. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens.
• Het recht op beperking. Je hebt het recht te vragen dat wij de verwerking van uw Persoonsgegevens beperken.
• Het recht op gegevensportabiliteit. Je hebt het recht een kopie te ontvangen van de informatie die wij van je bezitten in een gestructureerd, machinaal leesbaar en algemeen gebruikt formaat.
• Het recht je toestemming in te trekken. Je hebt ook het recht je toestemming op elk moment in te trekken waar MDS de Schutter je persoonsgegevens verwerkt op basis van je toestemming.

Denk eraan dat wij je kunnen vragen je identiteit te verifiëren voor wij ingaan op dergelijke aanvragen.
Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens met betrekking tot onze verzameling en gebruik van je Persoonsgegevens. Voor meer informatie kun je contact opnemen met je lokale Autoriteit Persoonsgegevens in de Europese Economische Ruimte (EER).

Dienstverleners
Wij kunnen externe bedrijven en personen aanstellen om onze Dienst (“Dienstverleners”) te vereenvoudigen, om de Dienst te leveren in onze naam, om diensten uit te voeren in het kader van onze Dienst of om ons te helpen bij de analyse van hoe onze Dienst wordt gebruikt.
Deze externe partijen hebben enkel toegang tot uw Persoonsgegevens om deze taken uit te voeren in onze naam en zij mogen deze niet openbaar maken aan anderen of ze gebruiken voor andere doeleinden.
Analytics

Wij kunnen beroep doen op externe Dienstverleners om het gebruik van onze Dienst te volgen en te analyseren.

Google Analytics
Google Analytics is een webanalyse-service van Google die het websiteverkeer volgt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze Dienst te volgen en bij te houden. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google diensten. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren. Je kunt aangeven dat je je activiteit op de Dienst niet beschikbaar wenst te maken voor Google Analytics door de Google Analytics opt-out browser add-on te installeren. Deze add-on zorgt ervoor dat het Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js en dc.js) geen informatie kan delen met Google Analytics over uw activiteiten op het internet.Voor meer informatie over de privacypraktijken van Google verwijzen wij je naar de internetpagina van Google Privacy en voorwaarden: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Links naar andere sites

Onze Dienst kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als je klikt op een link van een externe partij word je naar de site van die externe partij gebracht. Wij raden je sterk aan het Privacybeleid te verifiëren van elke site die je bezoekt.

Wij hebben geen controle over en aanvaarden geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het privacybeleid of de privacypraktijken van de sites of diensten van een externe partij.
Privacy van kinderen

Onze dienst richt zich niet op personen die jonger zijn dan 18 (“Kinderen”).
Wij verzamelen nooit bewust persoonlijk identificeerbare informatie van iemand die jonger is dan 18 jaar oud. Als u een ouder of voogd bent en je stelt vast dat je kind ons persoonsgegevens heeft geleverd, vragen wij je contact op te nemen met ons. Als je vaststelt dat wij persoonsgegevens hebben verzameld van kinderen zonder de verificatie van ouderlijk toezicht zullen wij de nodige stappen ondernemen om die informatie te verwijderen van onze servers.

Wijzigingen aan dit Privacybeleid
Wij kunnen ons Privacybeleid op gezette tijden bijwerken. Wij zullen je op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid te publiceren op deze pagina.
Wij zullen je op de hoogte brengen via e-mail en/of een duidelijke melding op onze Dienst voor de wijzigingen van kracht gaan en wij zullen de “aanvangsdatum” bijwerken die vermeld staat bovenaan in dit Privacybeleid.
Wij raden je aan dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen aan dit Privacybeleid gaan van kracht op het moment dat ze worden gepubliceerd op deze pagina.